REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DAMAPIK.NET

I. Definicje:
1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: damapik.net jako Administrator
oraz Klient realizujący zamówienie na stronie lokalu: damapik.net
2. Lokal to Dama Pik Lunch Bar & Coffee, NIP: 685-233-39-36
3. Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
4. Administrator to: Spółdzielnia Socjalna „Radość” z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Staszica 13, NIP: 685-233-39-36, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego.
5. Serwis Internetowy to oprogramowanie (strona internetowa) wykorzystywane przez Lokal, dostępne pod domeną damapik.net, za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić od Lokalu oferowane przez niego jedzenie.
6. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony internetowej umieszczonej pod domeną damapik.net, podczas której Kupujący wyraża wolę dostawy zamówionego jedzenia zgodnie z ich opisem oraz ceną.
7. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za Zamówienie, w sposób określony w Regulaminie.
8. Administrator Danych Osobowych to Spółdzielnia Socjalna „Radość” z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Staszica 13, NIP: 685-233-39-36, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego
9. Przetwarzający Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Lokal.
II Postanowienia ogólne:
1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących za pomocą Serwisu Internetowego. Administrator, Lokal oraz Kupujący zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej pod domeną damapik.net, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Lokalu oraz Administratora. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sprzedającego na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
4. Rejestracja Kupujących nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa może być również zawarta przez niezarejestrowanych Kupujących.
5. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Kupującego, Lokal może powiadomić o tym fakcie Administratora, który niezwłocznie może usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
6. Kupujący w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Kupującego albo Kupujący podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym natychmiastowo zawiadomić Lokal.
7. Jeśli są przeprowadzone transakcje za pomocą danych dostępowych Kupującego, Kupujący musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie powiadomił Lokalu na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu. III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
3. Lokal zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Kupującym, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Kupującemu, Lokal ma prawo Zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
4. Jeśli Kupujący złożył Zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Lokal ma prawo do weryfikacji uprawnień Kupującego do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.
IV Dodatkowe informacje odnośnie Zamówień składanych przez Internet:
1. Umowę między Kupującym a Lokalem uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Lokal potwierdzi Kupującemu, że Zamówienie przyjął do realizacji podając czas dostawy lub odbioru Zamówienia.
2. Lokal ma prawo anulować Zamówienie w przypadkach:
3. opisanych w punkcie III Regulaminu
4. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych w Lokalu uniemożliwiającej realizację Zamówienia;
5. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania Zamówienia, którego Lokal nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
6. Lokal zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej damapik.net mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
7. Lokal potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał Zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość emailem. Wykonanie przez Lokal jednej z wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
8. Podany czas realizacji Zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji Zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
V Formy płatności
1. Kupujący składając Zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności.
2. Kupujący może zapłacić gotówką w przypadku realizacji przez Lokal zamówienia z odbiorem własnym, bądź dostawą
3. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć Internet (kartą lub szybkim przelewem) Lokal przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator strony internetowej potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
4. W przypadku, gdy Lokal anuluje Zamówienie (kartą lub szybkim przelewem), Administrator dokona zwrotu płatności dokonanej za pomocą systemu płatności online. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o niewykonaniu zamówienia. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
5. W przypadku złożenia poprzez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot i reklamację odpowiedzialna jest Lokal. W tym przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu poprzez Restaurację.
6. Damapik.net jako Partner Systemu płatności online oraz Operatorów Systemu Płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Administrator oraz Operator Płatności Online.
7. Administrator oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności
8. Na żądanie Kupującego, Lokal wystawi fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.
9. W przypadkach pytań lub wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się z Lokalem za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej, które dostępne są na stronie internetowej damapik.net
VI Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego
1. Przed spełnieniem świadczenia przez Lokal Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu w którym Lokal przystąpił do realizacji Zamówienia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się poinformować Lokal w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Lokalem nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Lokal wyrazi na to zgodę.
3. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za pomocą Internetu środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14ni roboczych. 72h od momentu otrzymania zlecenia jego wykonania.
VII Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Kupujący poinformuje Lokal niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres info@radosc24.pl lub pisemnej na adres siedziby Spółdzielnia Socjalna „Radość” z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Staszica 13. 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia damapik.net wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
6. Damapik.net rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Damapik.net może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.
VIII Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Lokal, który jest jednocześnie Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest to Spółdzielnia Socjalna „Radość” z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Staszica 13 NIP: 685-233-39-36, który jest jednocześnie dostawcą Serwisu Internetowego.
3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową z Administratorem Danych Osobowych.
4. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Administrator Danych Osobowych zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Administrator Danych Osobowych lub Przetwarzający Dane Osobowe mogę przesyłać Kupującemu informacje handlowe tylko wtedy, gdy wyraził na to zgodę w formularzu Zamówienia składanego przez Internet.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
XI Postanowienia końcowe:
1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego dostępu do sieci internetu oraz aktywnego adresu e-mail.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Administrator.
Stan na 29-10-2020